اساتید گروه الکترونیک

آقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۴۴۳۲۲

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

آقای دکتر حبیب بدری قویفکر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حبیب بدری قویفکر

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۷۵

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حبیب بدری قویفکر

آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

آقای دکتر علی بهرامی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر علی بهرامی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۱۹

آخرین بروزرسانی: ۰۵ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر علی بهرامی

دکتر حسن فرجی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسن فرجی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

دکتر حسن فرجی

خانم دکتر مینا نوری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر مینا نوری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۳

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

خانم دکتر مینا نوری

آقای دکتر عادل پورمند

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر عادل پورمند

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۳۷

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر عادل پورمند