روسای پیشین

آقای دکتر نیک مهر

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر نیک مهر

آقای دکتر محمد حسین صداقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد حسین صداقی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد حسین صداقی

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا عزیزیان

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۵۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

آقای دکتر افشین ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر افشین ابراهیمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر افشین ابراهیمی

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۷

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر