اعضاء هیأت علمی

آقای دکتر محمد حسین صداقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد حسین صداقی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد حسین صداقی

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا عزیزیان

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۵۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

آقای دکتر رسول کاظم زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رسول کاظم زاده

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رسول کاظم زاده

آقای دکتر حسین مددی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حسین مددی

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حسین مددی

آقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۴۴۳۲۲

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر اسماعیل نجفی اقدم

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۷

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

آقای دکتر احمد اکبری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی برق - کنترل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر احمد اکبری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۳۷

آخرین بروزرسانی: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

آقای دکتر احمد اکبری

آقای دکتر محمد جواد خسروجردی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد جواد خسروجردی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۴۴۳۲۲

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد جواد خسروجردی

آقای دکتر مهدی زینالی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر مهدی زینالی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۶۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر مهدی زینالی

آقای دکتر افشین ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر افشین ابراهیمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر افشین ابراهیمی

آقای دکتر حبیب بدری قویفکر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حبیب بدری قویفکر

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۷۵

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حبیب بدری قویفکر

آقای دکتر رضا محبوبی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رضا محبوبی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رضا محبوبی

آقای دکتر محمد هجری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد هجری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد هجری

آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف

آقای دکتر هادی عزمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر هادی عزمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۶

آخرین بروزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

آقای دکتر هادی عزمی

آقای دکتر علی بهرامی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر علی بهرامی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۱۹

آخرین بروزرسانی: ۰۵ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر علی بهرامی

آقای دکتر حمید خوشخو

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حمید خوشخو

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حمید خوشخو

دکتر حسن فرجی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسن فرجی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

دکتر حسن فرجی

خانم دکتر معصومه آذغانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر معصومه آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر معصومه آذغانی