اساتید گروه قدرت

آقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا عزیزیان

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۵۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا عزیزیان

آقای دکتر رسول کاظم زاده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رسول کاظم زاده

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رسول کاظم زاده

آقای دکتر حسین مددی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حسین مددی

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حسین مددی

آقای دکتر محمد هجری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد هجری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۶۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد هجری

آقای دکتر حمید خوشخو

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حمید خوشخو

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حمید خوشخو

آقای دکتر رضا اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رضا اسلامی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رضا اسلامی

آقای دکتر کاظم وارثی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر کاظم وارثی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر کاظم وارثی

آقای دکتر مرتضی زارع اسکویی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر مرتضی زارع اسکویی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر مرتضی زارع اسکویی