اساتید گروه کنترل

آقای دکتر احمد اکبری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی برق - کنترل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر احمد اکبری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۳۷

آخرین بروزرسانی: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

آقای دکتر احمد اکبری

آقای دکتر محمد جواد خسروجردی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد جواد خسروجردی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۴۴۳۲۲

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد جواد خسروجردی

آقای دکتر رضا محبوبی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رضا محبوبی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رضا محبوبی

آقای دکتر مهدی زینالی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر مهدی زینالی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۶۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر مهدی زینالی

آقای دکتر هادی عزمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر هادی عزمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۶

آخرین بروزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

آقای دکتر هادی عزمی