معاونت دانشکده

آقای دکتر کاظم وارثی

سمت: معاونت دانشکده برق

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر کاظم وارثی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر کاظم وارثی