مسئولین دانشکده

آقای دکتر رضا محبوبی

سمت: رئیس دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رضا محبوبی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۵۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رضا محبوبی

آقای دکتر کاظم وارثی

سمت: معاون دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر کاظم وارثی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر کاظم وارثی

آقای دکتر هادی عزمی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر هادی عزمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۶

آخرین بروزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

آقای دکتر هادی عزمی

آقای دکتر رسول کاظم زاده

سمت: مدیر گروه قدرت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رسول کاظم زاده

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رسول کاظم زاده

آقای دکتر هادی عزمی

سمت: مدیر گروه کنترل

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - کنترل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر هادی عزمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۶

آخرین بروزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

آقای دکتر هادی عزمی

دکتر حسن فرجی

سمت: مدیر گروه الکترونیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسن فرجی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ دی ۱۴۰۲

دکتر حسن فرجی

خانم دکتر معصومه آذغانی

سمت: مدیر گروه مخابرات

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر معصومه آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر معصومه آذغانی

آقای دکتر حمید خوشخو

سمت: مسئول ارتباط با صنعت دانشکده و امور کارآموزي

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حمید خوشخو

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حمید خوشخو

خانم دکتر آرزو جهانی

سمت: مدیر گروه کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر آرزو جهانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر آرزو جهانی

خانم دکتر آرزو جهانی

سمت: مسئول سرورها و سایت دانشکده و نماینده دانشکده در شورای انفورماتیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر آرزو جهانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر آرزو جهانی

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

سمت: نماینده دانشکده آموزش‌های الکترونیکی و آزاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

خانم دکتر معصومه آذغانی

سمت: نماینده دانشکده در شورای کتابخانه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر معصومه آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر معصومه آذغانی

آقای دکتر رضا اسلامی

سمت: مسئول پروژه‌های کارشناسی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر رضا اسلامی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر رضا اسلامی