اساتید گروه مخابرات

آقای دکتر محمد حسین صداقی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمد حسین صداقی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد حسین صداقی

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۴۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد

آقای دکتر افشین ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر افشین ابراهیمی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۷۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر افشین ابراهیمی

خانم دکتر معصومه آذغانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر معصومه آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۴۶۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر معصومه آذغانی