اعضاء هیأت علمی بازنشسته

آقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر احمد صادقی یزدان خواه