مسئولین آموزش دانشکده

آقای حسین علمی

سمت: مسئول دفتر و کارشناس آموزش دانشکده مهندسي برق

تلفن: ۳۳۴۵۹۳۵۲

آخرین بروزرسانی: ۱۱ آذر ۱۴۰۲

آقای حسین علمی

آقای محمد شعوری میلانی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای محمد شعوری میلانی

تلفن: ۳۳۴۵۹۳۵۲

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۲

آقای محمد شعوری میلانی