اساتید گروه کامپیوتر

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۶۷

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر اکبر غفارپور رهبر

خانم دکتر آرزو جهانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر آرزو جهانی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۳۲۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲

خانم دکتر آرزو جهانی

آقای دکتر مصطفی محمدپورفرد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر مصطفی محمدپورفرد

آخرین بروزرسانی: ۰۶ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر مصطفی محمدپورفرد

آقای مهندس عباس محمودی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

رتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای مهندس عباس محمودی

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۴۱۸

آخرین بروزرسانی: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

آقای مهندس عباس محمودی