فرهنگی

تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا

تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا

انجمن دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند به همراهی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار می نماید: تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا تولید کننده تخت و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی زمان: شنیه ۱ اردیبهشت ماه - ظرفیت محدود (جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه فرمایید.)

ادامه مطلب