اخبار

تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا

تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا

انجمن دانشجویی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند به همراهی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار می نماید: تور علمی بازدید از کارخانه سینا حمد آریا تولید کننده تخت و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی زمان: شنیه ۱ اردیبهشت ماه - ظرفیت محدود (جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه فرمایید.)

ادامه مطلب
جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد

جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد

جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد ، تحت عنوان: "ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و ریزساختاری دیسک بین مهره­­ای تحت بارگذاری‌های فیزیولوژیک" با راهنمایی دکتر هادی تقی زاده ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در دانشکده مهندسی پزشکی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.

ادامه مطلب
جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان

جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان

جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان تحت عنوان: "استخراج مدل ماژوالریتی کمری و جنبه های مختلف خستگی در سطوح توانی مختلف با کار دوگانه و بدون آن" با راهنمایی آقای دکتر محمودرضا آذغانی و دکتر محمد پرنیان پور بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.

ادامه مطلب
جلسه دفاع رساله دکتری خانم نیر مستقیم

جلسه دفاع رساله دکتری خانم نیر مستقیم

جلسه دفاع رساله دکتری خانم نیر مستقیم تحت عنوان: "شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان دهانه رحم با پردازش داده های ریزآرایه مبتنی بر روشهای یادگیری بدون نظارت" با راهنمایی آقای دکتر موسی شمسی بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.

ادامه مطلب
جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری تحت عنوان: "توسعه ی روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل بیومکانیکی بافت های زیستی" با راهنمایی جناب آقایان دکتر فرزان قالیچی، ایمان ذوالجناحی اسکویی ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.

ادامه مطلب
جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی

جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی

جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی تحت عنوان: "بررسی ارتباط عاملهای بیومکانیکی وضعیت، فشاری و عملکردی پا در افراد دارای واروس - والگوس عقب پا" با راهنمایی دکتر محمودرضا آذغانی ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.

ادامه مطلب