هیات علمی

زهرا السادات حسینی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیزهرا السادات حسینی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۳

آخرین بروزرسانی: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

زهرا السادات حسینی

سینا شامخی

سمت: عضو هیات علمی، مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسینا شامخی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۵۵

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

سینا شامخی

فرزان قالیچی

سمت: عضو هیات علمی، مشاور رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفرزان قالیچی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۵۸

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

فرزان قالیچی

هادی تقی زاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهادی تقی زاده

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۵

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

هادی تقی زاده

موسی شمسی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیموسی شمسی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۶

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

موسی شمسی

محمود رضا آذغانی

سمت: عضو هیات علمی، مسئول ارتباط با صنعت دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود رضا آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۷

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

محمود رضا آذغانی

اصغر زارعی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاصغر زارعی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۹

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

اصغر زارعی

علیرضا هاشمی اسکویی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا هاشمی اسکویی

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

علیرضا هاشمی اسکویی

خانم دکتر پیوند قادریان

سمت: عضو هیات علمی، رئیس اداره دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیخانم دکتر پیوند قادریان

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۲۱

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

خانم دکتر پیوند قادریان

هانیه نیرومند اسکویی

سمت: عضو هیات علمی، رئیس دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهانیه نیرومند اسکویی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۵۶

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

هانیه نیرومند اسکویی

ایمان ذوالجناحی اسکویی

سمت: عضو هیات علمی، معاون دانشکده، مدیر گروه بیومکانیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیایمان ذوالجناحی اسکویی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۲

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

ایمان ذوالجناحی اسکویی

حامد داننده حصار

سمت: عضو هیات علمی، مدیر گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحامد داننده حصار

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۱

آخرین بروزرسانی: ۳۰ دی ۱۴۰۲

حامد داننده حصار