مسئولین دانشکده

هانیه نیرومند اسکویی

سمت: رئیس دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهانیه نیرومند اسکویی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۵۶

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

هانیه نیرومند اسکویی

ایمان ذوالجناحی اسکویی

سمت: معاون دانشکده و مدیر گروه بیومکانیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیایمان ذوالجناحی اسکویی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۲

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

ایمان ذوالجناحی اسکویی

حامد داننده حصار

سمت: مدیر گروه بیوالکتریک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوالکتریک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحامد داننده حصار

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۱

آخرین بروزرسانی: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

حامد داننده حصار

محمود رضا آذغانی

سمت: مسئول ارتباط با صنعت دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیومکانیک

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمود رضا آذغانی

تلفن: ۰۴۱۳۴۵۸۴۱۷

آخرین بروزرسانی: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

محمود رضا آذغانی