تفاهم نامه‌ها

انعقاد تفاهم نامه با انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز