جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی

جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۶ کد : ۴۱۰ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۷۱
جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی تحت عنوان: "بررسی ارتباط عاملهای بیومکانیکی وضعیت، فشاری و عملکردی پا در افراد دارای واروس - والگوس عقب پا" با راهنمایی دکتر محمودرضا آذغانی ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری البرزی

نظر شما :