اعضای هیات علمی

ساسان یزدانی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیساسان یزدانی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

ساسان یزدانی

جعفر خلیل علافی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیجعفر خلیل علافی

آخرین بروزرسانی: ۱۷ دی ۱۴۰۲

جعفر خلیل علافی

علیرضا اکبری

سمت: عضو هیات علمی و رئیس دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا اکبری

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

علیرضا اکبری

بیت اله اقبالی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبیت اله اقبالی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

بیت اله اقبالی

مازیار آزادبه

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمازیار آزادبه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مازیار آزادبه

احد صمدی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحد صمدی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

احد صمدی

فرزاد نصیرپوری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیفرزاد نصیرپوری

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

فرزاد نصیرپوری

سیامک حسین نژاد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیامک حسین نژاد

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

سیامک حسین نژاد

مهدی اجاقی ایلخچی

سمت: عضو هیات علمی و معاون دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اجاقی ایلخچی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی اجاقی ایلخچی

توحید سعید

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیتوحید سعید

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

توحید سعید

مهدی مزمل حکم آبادی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی مزمل حکم آبادی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی مزمل حکم آبادی

سهیل مهدوی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسهیل مهدوی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

سهیل مهدوی

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

رضا توانگر

سمت: عضو هیات علمی و رئیس ارتباط با صنعت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرضا توانگر

آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

رضا توانگر

دکتر مرتضی آذربرمس

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مواد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مرتضی آذربرمس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲

دکتر مرتضی آذربرمس

صادق پورعلی

سمت: عضو هیات علمی و مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصادق پورعلی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

صادق پورعلی

بهرام به‌نژادی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهرام به‌نژادی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ دی ۱۴۰۲

بهرام به‌نژادی

حبیب حامدزرگری

سمت: عضو هیات علمی، مدیر آزمایشگاه‌ها، انفورماتیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب حامدزرگری

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

حبیب حامدزرگری