اعضای هیات علمی بازنشسته

نقی پروینی احمدی

سمت: هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکینقی پروینی احمدی

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

نقی پروینی احمدی

رسول آذری خسروشاهی

سمت: هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرسول آذری خسروشاهی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ آذر ۱۴۰۲

رسول آذری خسروشاهی

علیرضا علیپور جهانی

سمت: هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

آخرین بروزرسانی: ۲۰ آذر ۱۴۰۲

علیرضا علیپور جهانی