گروه جوشکاری و ریخته‌گری

توحید سعید

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیتوحید سعید

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

توحید سعید

حبیب حامدزرگری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب حامدزرگری

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

حبیب حامدزرگری

احد صمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحد صمدی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

احد صمدی

ساسان یزدانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیساسان یزدانی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

ساسان یزدانی

سیامک حسین نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیامک حسین نژاد

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

سیامک حسین نژاد

دکتر مرتضی آذربرمس

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مواد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مرتضی آذربرمس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲

دکتر مرتضی آذربرمس

بیت اله اقبالی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبیت اله اقبالی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

بیت اله اقبالی