گروه شناسایی و انتخاب مواد

جعفر خلیل علافی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیجعفر خلیل علافی

آخرین بروزرسانی: ۱۷ دی ۱۴۰۲

جعفر خلیل علافی

مازیار آزادبه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمازیار آزادبه

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مازیار آزادبه

سیامک حسین نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیامک حسین نژاد

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

سیامک حسین نژاد

رضا توانگر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرضا توانگر

آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

رضا توانگر

سهیل مهدوی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسهیل مهدوی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

سهیل مهدوی

دکتر مرتضی آذربرمس

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مواد

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مرتضی آذربرمس

آخرین بروزرسانی: ۲۳ دی ۱۴۰۲

دکتر مرتضی آذربرمس

مهدی مزمل حکم آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی مزمل حکم آبادی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی مزمل حکم آبادی

مهدی اجاقی ایلخچی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اجاقی ایلخچی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی اجاقی ایلخچی

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

احد صمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیاحد صمدی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

احد صمدی

بیت اله اقبالی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبیت اله اقبالی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

بیت اله اقبالی

ساسان یزدانی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیساسان یزدانی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

ساسان یزدانی

علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا اکبری

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

علیرضا اکبری