آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم شماره ۷-۲ درخواست پیش پرداخت طرحهای خارج از دانشگاهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی خارج دانشگاه
فرم شماره ۷-۱ درخواست حق الزحمه فازهای طرحهای خارج ازدانشگاهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی خارج دانشگاه
فرم شماره ۷ -هزینه های طرحهای خارج از دانشگاهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی خارج دانشگاه
فرم جدول ریزهزینه های مالی طرحفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی خارج دانشگاه
جداول هزینه های طرح پژوهشی خارج از دانشگاهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی خارج دانشگاه
فرم نظر داوری دانشکده طرح داخلفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم شماره ۱۴ - بررسی کارشناسی گزارش طرح داخلفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم شماره ۱۳ - درخواست تمدید طرح پژوهشی داخل دانشگاهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم جدول ریزهزینه های مالی طرحفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم ۱۸ - ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشیفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم ۱۷ - ارزیابی گزارش میانی طرح پژوهشیفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم ۱۶ - ارزیابی طرح پژوهشی در مرحله تصویبفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم ۱۱-۵ هزینه مسافرت و هزینه های پیش بینی نشدهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
فرم ۱-۱۱ درخواست تنخواهفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
پرسشنامه طرح داخلفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
پرسشنامه طرح برنامه محورفرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
خرید مواد و تجهیزات(۲-۱۱)فرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی داخل دانشگاه
تسویه حساب تنخواه دریافتی ودر خواست سایر هزینه های کنفرانس خارجفرمهای مربوط به شرکت در کنفرانس
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارج (اعضای هیات علمی)فرمهای مربوط به شرکت در کنفرانس
فرم در خواست هزینه های شرکت در کنفرانس داخل کشور دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریفرمهای مربوط به شرکت در کنفرانس