مسئولین دانشکده

نادر راحمی

سمت: ریاست دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکینادر راحمی

تلفن: ۳۳۴۵۹۱۰۰-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲

نادر راحمی

نعیمه جدیری

سمت: معاونت دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکینعیمه جدیری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۵۶

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

نعیمه جدیری

هانیه شکرکار

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهانیه شکرکار

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۷

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

هانیه شکرکار

هدا جعفری زاده

سمت: مسئول ارتباط با صنعت

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهدا جعفری زاده

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۰۹۹

آخرین بروزرسانی: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

هدا جعفری زاده

علی اکبری

سمت: مسئول آموزش های الکترونیکی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی اکبری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۶۹

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

علی اکبری

محمد جواد واعظی

سمت: مدیر گروه جداسازی و پدیده های انتقال

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد جواد واعظی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۷۰

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

محمد جواد واعظی

علی برادرخوش فطرت

سمت: مدیر گروه بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و داروسازی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی برادرخوش فطرت

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۵۰

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

علی برادرخوش فطرت

رضا خوشبوی

سمت: مدیر گروه مهندسی محیط زیست

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرضا خوشبوی

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۷۳

آخرین بروزرسانی: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

رضا خوشبوی

سمیه اللهیاری

سمت: مدیر گروه ترموسینتیک و کاتالیست

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسمیه اللهیاری

تلفن: ۰۴۱۳۳۴۵۹۱۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲

سمیه اللهیاری

حسام احمدیان

سمت: مدیر گروه طراحی فرایند

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسام احمدیان

تلفن: ۳۳۴۵۹۱۶۲_۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

حسام احمدیان