فناوری و فعالیت های دانش بنیان

فناوری و فعالیت های دانش بنیان
  • حوزه مهندسی محیط زیست

 

ردیف عنوان توانمندی
1 انجام مطالعات و تحقیقات برای حذف آلاینده ها از آب، هوا و خاک
2 توسعه روشهای فیزیکی، بیولوژیکی،  اکسیداسیون پیشرفته و هیبریدی برای حذف آلایند های مقاوم از آب آشامیدنی، فاضلاب های انسانی، پساب های صنعتی و صنایع نفت و پتروشیمی
3 طراحی و ارائه دانش فنی و خدمات مشاوره جهت حذف و آنالیز آلاینده­های محیط زیست به واحدهای صنعتی، سازمان ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی
4 ارائه راهکار در خصوص کنترل آلودگی هوا، مدیریت دفع ضایعات و فاضلاب های خانگی و صنعتی
5 مشاوره علمی و فنی در پروژه های صنعتی و زیست محیطی
6 کاهش مصرف انرژی و مدیریت سبز ضایعات

 

   

 

 

  • حوزه کاتالیست و راکتور
ردیف عنوان توانمندی
1 سنتز کاتالیستهای هتروژن
2 نانوکاتالیستهای تبدیل متان به متانول
3 نانوکاتالیستهای تولید سوختهای سبز
4 نانوکاتالیستهای زیست محیطی
5 فناوری بیوکاتالیستها
6 صنعتی سازی تکنولوژی کاتالیستها
7 شکل دهی کاتالیستها
8 طراحی راکتورهای آزمایشگاهی و صنعتی
9 ارزیابی میزان آلایندها در فلرها و کاهش میزان آلودگی
10 مدلسازی راکتورهای و سیستمهای واکنش
11 مشاوره در خصوص HSEQ
12 تکنولوژی پلاسما
13 جاذبها و اصلاح آنها
14 مشاوره علمی و فنی در پروژه های صنعتی

 

 

  • حوزه جداسازی
ردیف عنوان توانمندی
1 ساخت غشاهای با گرفتگی حداقل
2 ساخت غشاها با گزینش پذیری بالا محتوی ذرات نانو ذرات
3 جداسازی و خالص سازی گازهای هیدروژن، آمونیاک، نیتروژن
4 جداسازی و بازیافت پروپان-پروپیلن و اتان-اتیلن با استفاده از تماس دهنده‌های غشایی
5 خالص سازی و شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از تماس دهنده‌های غشایی
6 شبیه سازی و مدل سازی  به منظور طراحی قالبهای شکل دهی غشاها، بهینه سازی قالبهای شکل دهی
7 جداسازی دی‌اکسید کربن از دودکش نیروگاه‌ها
8 بیوراکتورهای غشایی
9 تولید غشاهای سرامیکی نانوساختار برای کاربردهای مختلف در صنعت نفت و گاز
10 سامانه های نیمه صنعتی و در صورت حمایت سامانه های صنعتی برای حذف ناخالصی های موجود در جریانهای مختلف حاوی هیدروژن باری تولید هیدروژه خلوص با
11 سامانه های غشایی برای شیرین سازی گاز طبیعی در شرایط عملیاتی سرچاهی
12 سامانه های هیبریدی غشایی-تبریدی برای جداسازی و ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن از جریانهای گازی خروجی از پالایشگاهها و پتروشیمی های کشور
13 سامانه های نیمه صنعتی و در صورت حمایت سامانه های صنعتی برای جداسازی ایزومرهای هیدروکربنهای خطی و حلقوی
14 توسعه فرایندهای جذب و سیستمهای استخراج دوفازی
15 غشاهای زئولیتی

 

  • حوزه پدیده های انتقال
ردیف عنوان توانمندی
1 مطالعه اختلاط در راکتورهای مختلف
2 مطالعه جذب گاز طبیعی بر روی جاذبهای نانو متخلخل بر پایه سیلیکاائروژل
3 مطالعه اختلاط در جت میکسر
4 مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای اختلاط
5 سیالات چندفازی

 

 
 

  • حوزه بهینه سازی و فرایند
ردیف عنوان توانمندی
1 طراحی و توسعه سنسورها و تجهیزات اندازه گیری مانند اندازه گیری جریان گاز
2 مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای مختلف مانند جذب  و استخراج
3 توسعه سیستم های استخراج دوفازی
4 مدلسازی و بهینه سازی انرژی فرایندها

 

 

  • حوزه صنایع شیمیایی معدنی و سرامیک
ردیف عنوان توانمندی
1 سنتز و توسعه کربن فعال نانومتخلخل برای کاربردهای مختلف فرایندی و زیست محیطی
2 سنتز و توسعه آلومینای نانومتخلخل
3 سنتز و توسعه زئولیت نانومتخلخل برای جذب فلزات سنگین
4 سنتز و توسعه رس نانومتخلخل
5 سنتز و توسعه بنتونیت نانومتخلخل جهت استفاده در تصفیه روغن موتورهای استفاده شده

 

 

  • حوزه بیوتکنولوژی و زیست پزشکی
ردیف عنوان توانمندی
1 روشهای نوین و پیشرفته بیولوژیکی تصفیه آب و فاضلاب
2 تولید بیواتانول
3 شیرین سازی بیولوژیکی گاز طبیعی
4 ساخت و توسعه پیلهای سوختی میکروبی
5 تثبیت بیولوژیکی خاک
6 طراحی بیوفیلتر برای حذف بو از ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرها
7 طراحی و ساخت بیوراکتورها و سیستمهای کنترل آن
8 استخراج و اصلاح داربستهای طبیعی برای ساخت بافتهای مهندسی شده
9 طراحی و ساخت بیوراکتورها برای تکثیر سلولهای بنیادی و بافت ها
10 طراحی و ساخت سیستمهای خشک کن انجمادی
11 استخراج و خالص سازی آنزیمها

 

 

  • حوزه صنایع غذایی
ردیف عنوان توانمندی
1 توسعه پوشش ها و تهیه فیلمهای غذایی
2 میکروکپسول سازی ترکیبات با ارزش غذایی
3 بهینه سازی فرایندهای صنایع غذایی
4 تهیه و توسعه نانوامولسیون ها و نانواسانس ها
5  سنتز نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی و بیوپلیمرهای غذایی
6 استخراج ترکیبات باارزش غذایی از منابع طبیعی و ضایعات صنایع غذایی مانند آنزیمها و رنگهای طبیعی