سوابق و افتخارات

 
 

تعداد مقالات چاپ شده توسط این دانشکده از سال 1392 به بعد، 1369 است.

• تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط این دانشکده، 149 است.