دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی روز چهارشنبه 4 خرداد ماه

 تاريخ: 03/03/01

 
🔰  پیرو اطلاعیه معاونت محترم آموزشی مبنی بر برگزاری مجازی تمامی کلاسهای آموزشی دانشگاه و تعطیلی امتحانات حضوری در روز چهارشنبه 4 خرداد ماه، به اطلاع می رساند برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به صورت محدود و مطابق برنامه ذیل دایر خواهد شد.

❇️ از دانشجویان محترم خواهشمند است جهت حفظ سلامتی خود از تردد غیر ضروری اجتناب نمایند.  


معاونت دانشجویی درج در سايت توسط : امور دانشجویان