دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی

 تاريخ: 02/03/01

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند پیرو پیگیریهای مستمر دانشگاه و حسن نظر و همکاری شرکت واحد، بخشی از سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی به باغ فجر منتقل شده اند. لذا با عنایت به اینکه برنامه تنظیمی به صورت ترکیبی از اتوبوسهای شرکت واحد و بخش خصوصی می باشد لطفاً به مبدأ و مقصد سرویسها دقت فرمایید.

برنامه سرویس ها از لینک روبرو قابل دریافت می باشد.

اداره امور دانشجویان


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان