دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  اطلاعیه کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان در خصوص نتایج انتخابات

 تاريخ: 27/02/01

 🔰 روز سه شنبه27 اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور تمامی اعضای کمیته نظارت در خصوص نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان تشکیل و ضمن بررسی نتایج انتخابات و گزارش کمیته اجرایی، تصمیم ذیل اتخاذ گردید:

 💢 مطابق ماده 15 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان، انتخابات شورای صنفی با رای 25 درصد کل آراء (واجدین شرایط) رسمیت می یابد و شرط انتخاب داوطلبین کسب نصف بعلاوه یک آرای مأخوذه می باشد، با عنایت به اینکه در این انتخابات مشارکت مطروح در آیین نامه حاصل نگردید و همچنین هیچ یک از کاندیداهای حاضر در انتخابات به حد نصاب نصف بعلاوه یک دست نیافتند، کمیته نظارت ضمن تأیید کلیات انتخابات، از آنجا که قادر به تصمیم در خصوص حد نصاب 25 درصدی نیست و با توجه به اینکه از نظر این کمیته وجود شورای صنفی دانشجویان لازم و مفید می باشد مطابق ماده 10 آیین نامه شورای صنفی، تصمیم نهایی در مورد به رسمیت شناختن انتخابات با میزان رأی فعلی را به شورای نظارت موسسه واگذار نمود. بدیهی است پس از اعلام نظر شورای نظارت موسسه مراحل بعدی به اطلاع دانشجویان محترم خواهد رسید.


کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان