دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 5 اداره امور خوابگاهها در خصوص اسکان ورودیهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

 تاريخ: 14/02/01

 دانشجویان محترم کارشناسی ورودی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ متقاضی خوابگاه اعم از نوبت اول (روزانه) و نوبت دوم (شبانه)  لطفا درخواست خود را در فرمت زیر حداکثر تا روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه به آدرسهای واتس آپ قید شده ارسال نمایند. لازم به یاد آوری است که اولویت تخصیص خوابگاه با دوره های روزانه است و اسکان دانشجویان شبانه جزء تعهدات دانشگاه نیست اما در صورت امکان، مساعدت به عمل خواهد آمد.
 
فرمت درخواست:
اینجانب .........   به شماره دانشجویی .......  دانشجوی نوبت ..... (روزانه یا شبانه) ساکن شهر/ روستا...‌‌... دراستان.......   به شماره موبایل........... درخواست اسکان در خوابگاه را دارم.

شماره واتس آپ آقای علیون  ویژه خوابگاه پسران: 09149042236

شماره واتس آپ خانم بدری در خوابگاه دختران:09933399380


اداره امور خوابگاهها


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان