دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص اسامی افراد در مقالات دانشجویان دکتری

 تاريخ: 19/09/98

 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1398/9/18 در خصوص اسامی افراد در مقالات دانشجویان دکتری برای دفاع از رساله به شرح زیر ابلاغ می گردد:
"مقرر گردید درخصوص مقالات دانشجویان دکتری که برای دفاع از رساله ارائه می گردد، به جز نام اساتید راهنما و مشاور و استاد راهنمای فرصت مطالعاتی، نام عضو هیئت علمی، متخصص صنعتی و نام دیگر دانشجویان می تواند با نظر و تشخیص استاد راهنما بعد از اعضای اصلی تیم هدایت کننده (شامل اساتید راهنما و مشاور) در مقاله اضافه گردد مشروط به آنکه نقش فرد مورد نظر در مقاله از سوی استاد/اساتید راهنما تشریح و توسط شورای دانشکده قبل از ارسال مقاله مورد تایید قرار گیرد. همچنین در همان زمان، مصوبه شورای دانشکده برای بایگانی در پرونده دانشجو به اداره تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. این مصوبه از تاریخ 1398/9/20 قابل اجرا خواهد بود."
 


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی