دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی و هیات رئیسه دانشگاه در خصوص چاپ پایان نامه/رساله

 تاريخ: 10/05/98

 پیرو نامه شماره 2/73392 مورخ 1398/3/30 معاون محترم وزیر در خصوص حذف و ممنوع نمودن چاپ کاغذی پایان نامه/رساله و گزارشهای علمی، مصوبه جلسه مورخ 1398/4/24 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و جلسه مورخ 1398/4/29 هیات رئیسه دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد.

مقرر گردید:

الف: پایان نامه/رساله به تعداد دو نسخه برای استاد راهنما و کتابخانه مرکزی به صورت چاپ تکرو اخذ گردد.

ب: نسخه های ارسالی پایان نامه/رساله به داوران جهت داوری به صورت دو رو ارسال گردد.

ج: تکالیف به صورت روال سابق


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی