دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورد حداقل زمان دفاع رساله دکتری

 تاريخ: 31/04/98

 به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند که طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مقرر گردید دانشجویان دکتری حداقل دو هفته پس از تصویب رساله دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز خواهند بود که از رساله خود دفاع نمایند و دفاع قبل از دو هفته امکانپذیر نخواهد بود.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی