دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص ارائه گزارش نیمسال دانشجویان دکتری

 تاريخ: 17/04/98

 

مقرر گردید که دانشکده ها برنامه زمانی مشخصی برای ارائه گزارش نیمسال دانشجویان دکتری تدوین و به دانشجویان اعلام نمایند و در جلسات گزارش پیشرفت نیمسال دانشجویان دکتری علاوه بر استاد راهنما، حداقل یکی از ممتحنین داخلی (ترجیحا) و یا مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده به تشخیص دانشکده حضور داشته باشند. تصمیم گیری در خصوص حضور سایر دانشجویان در جلسه مذکور نیز به عهده دانشکده است. همچنین مقرر گردید چنانچه دانشجویی حتی یک گزارش نیمسال خود را در طول تحصیل ارائه ندهد با تمدید سنوات دانشجو موافقت به عمل نخواهد آمد. این مصوبه برای تمام دانشجویان در حال تحصیل فعلی از نیمسال اول 99-98 و به بعد لازم الاجراست. لازم است که دانشکده ها  فرمهای گزارش نیمسال دانشجویان را حداکثر تا زمان انتخاب واحد نیمسال بعدی به اداره تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی