دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 افزایش حجم اینترنت دانشجویان

 تاريخ: 09/09/94

 
قابل توجه کلیه دانشجویان

پیرو جلسه شورای انفورماتیک دانشگاه مورخه 94/9/9 حجم اینترنت دانشجویان افزایش و به شرح ذیل اختصاص یافت:


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات