دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 روز درهای باز دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان اسکو برگزار شد:

 تاريخ: 23/12/01

 روز درهای باز دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر صادقی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اسکو، مسئولین آموزش و پرورش، مدیران مناطق، مشاوران تحصیلی و مدیران مدارس نمونه شهرستان اسکو، ایلخچی و شهر جدید سهند در روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 با حضور رئیس دانشگاه صنعتی سهند و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی