دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جلسه پژوهشی بررسی نیازهای پژوهشی و فناورانه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با همکاری دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 03/11/01

 


جلسه پژوهشی بررسی نیازهای پژوهشی و فناورانه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با حضور معاون پژوهشی و اساتید دانشگاه صنعتی سهند و همچنین مدیر امور منابع انسانی و تحقیقاتی و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.
 
در این مراسم ضمن بررسی نیازهای شرکت آب و فاضلاب استان و دانش و توانمندی های اساتید دانشگاه صنعتی سهند در جهت برطرف آنها، مقرر شد هر دو طرف نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نموده و سپس ارائه و پذیرش طرح های کاربردی انجام شود.

 


















 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی