دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  گزارش تصویری از مسابقات والیبال بین دانشکده ای پسران در روز دوم

 تاريخ: 23/09/01

 

 دانشکده مهندسی معدن، عمران و علوم پایه  2         دانشکده مهندسی مواد و مکانیک   0

 
http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA2.jpg
تیم والیبال دانشکده مهندسی معدن، عمران و علوم پایه

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA4.jpg
تیم دانشکده مهندسی مواد و مکانیک


http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1111.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1112.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1113.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1114.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1115.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1116.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1117.jpg

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/1118.jpg


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی