دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 نتایج مسابقات والیبال بین دانشکده ای پسران روز اول

 تاريخ: 21/09/01

 

دانشکده مهندسی برق و پزشکی    2     دانشکده مهندسی معدن، عمران و علوم پایه   1

دانشکده مهندسی مواد و مکانیک   2     دانشکده مهندسی شیمی، نفت و پلیمر          1


http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA1.jpg

تیم والیبال دانشکده مهندسی برق وپزشکی

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA2.jpg
تیم والیبال دانشکده مهندسی معدن، عمران و علوم پایه

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA4.jpg
تیم والیبال دانشکده مواد و مکانیک

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA5.jpg
تیم والیبال دانشکده شیمی، نفت و پلیمر

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA3.jpg
صحنه هایی از مسابقات والیبال

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA6.JPG

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/1401/VA7.JPG


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی