دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 همایش آموزشی آشنایی با تسهیلات بنیاد ملی نخبگان(طرح شهید احمدی روشن و طرح شهید بابایی)

 تاريخ: 20/09/01

 https://sut.ac.ir/main/Articles/2824/poster.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی