دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور تغذیه در خصوص نرخ غذای دانشجویان سنوات مازاد

 تاريخ: 04/08/01

 به اطلاع دانشجویان محترم سنوات مازاد می رساند بر اساس بخشنامه صندوق رفاه وزارت علوم و مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، نرخ غذای دانشجویان سنوات مازاد (ترم 6 و مابعد کارشناسی ارشد، ترم 10 و مابعد کارشناسی و دکتری) از تاریخ 1401/08/14  به میزان 2 برابر نرخ دانشجویان عادی اعمال خواهد شد.

اداره امور تغذیه - 1401/08/04


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان