دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 محورهاي نمايشگاه زون خودرو و حمل و نقل نمایشگاه ربع رشیدی

 تاريخ: 15/07/01

 

https://sut.ac.ir/main/Articles/2672/download.jfif


 درج در سايت توسط : روابط عمومی