دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دیدار آقای دکتر فاتحی فر سرپرست دانشگاه با آقای دکتر محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و تقدیم حکم ایشان به عنوان‌عضو جدید هیئت امنای دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 08/05/01

 

 http://sut.ac.ir/main/Articles/2613/12.jpg
سرپرست دانشگاه صنعتی سهند در دیدار با آقای دکتر محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، که توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان عضو جدید هیئت امنای دانشگاه منصوب شده اند، ضمن‌ تقدیم‌ حکم ایشان، گزارش مبسوطی از وضعیت فعلی دانشگاه را ارائه و در خصوص چگونگی ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و نیز راههای کمک وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به پیشرفت دانشگاه، بحث و تبادل نظر نمودند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند درج در سايت توسط : روابط عمومی