دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 رئیس دانشگاه آتاتورک ترکیه و هیئت همراه از آزمایشگاه های دانشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند بازدید نمودند..

 تاريخ: 04/03/01

 

در بازدید رئیس دانشگاه آتاتورک ترکیه و هیئت همراه از دانشگاه صنعتی سهند، از قسمت های مختلف آزمایشگاه های دانشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند بازدید بعمل آمد.

دکتر محمدرضا طباطبایی نژاد ضمن راهنمایی رئیس دانشگاه آتاتورک ترکیه و هیئت همراه، شرح مختصری از عملکرد سیستم ها و دستگاه های آزمایشگاه نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند ارایه نمودند.


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی