دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فرصت پژوهشی پسادکتری یکساله در زمینه مواد انرژی های تجدیدپذیر الکتروشیمیایی

 تاريخ: 30/06/00

 

یک فرصت پژوهشی پسادکتری یکساله در زمینه مواد انرژی های تجدیدپذیر الکتروشیمیایی (شامل مطالعه مکانیزم های تخریب آند/کاتد در باتری یون لیتیم و جلوگیری از آن، و یا توسعه مواد و پوشش های (فوتو)الکتروشیمیایی) بر اساس حمایت و شرایط فدراسیون سرآمدان علمی ایران (https://isef.ir/page/5241) از میان فارغ التحصیلان دکترای داخل مهندسی مواد-خوردگی، الکتروشیمی و یا رشته های مرتبط، ایجاد شده است.

متقاضیان مدارک خود را شامل رزومه علمی، مقالات چاپ شده حائز شرایط فدارسیون سرآمدان علمی ایران، نام دو نفر معرف دانشگاهی (یک نفر ترجیحا استادراهنمای دکتری) و الزاما یک صفحه علاقه مندی پژوهشی خود را به آدرس ایمیل nasirpouri@sut.ac.ir ارسال نمایند. محل کار در آزمایشگاه پژوهشی نانو، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند خواهد بود. شروع بررسی مدارک از اول مهرماه 1400 تا زمان پر شدن ظرفیت پسادکتری خواهد بود.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی