دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید

 تاريخ: 01/07/99

 دانشجویان محترم می توانند مصوبه هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان در خصوص قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 1400-1399 را از لینک روبرو مشاهده فرمایند.


اداره تغذیه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان