دانشگاه صنعتی سهند - تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93

 تاريخ: 31/03/93

 بسمه تعالی
 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی              94-93  دانشگاه صنعتی سهند   
                                                

نیمسال اول سال تحصیلی 94-93
 
عنوان زمان
بازه زمانی انتخاب واحد تحت وب (طبق زمانبندی)
 
 10  الی 12 شهریورماه93
انتخاب واحد ورودی های 90 و ماقبل
 
10 الی 12 شهریورماه 93
انتخاب واحد ورودی های 91
 
11 الی 12 شهریورماه 93
انتخاب واحد ورودی های92
 
11 الی 12 شهریورماه 93
شروع کلاسها
 
22 شهریورماه 93
حذف و اضافه (حضوری و با مشاوره  استاد راهنما)
 
1 و 2 مهرماه 93
حذف تکدرس
 
تا 5 آذرماه 93
پایان کلاسها
 
10 دی ماه93
شروع امتحانات
 
15 دی ماه 93
پایان امتحانات 
 
28 دی ماه 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی              94-93  دانشگاه صنعتی سهند   
                                                
نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93
 
عنوان زمان
بازه زمانی انتخاب واحد تحت وب (طبق زمانبندی)
 
7 الی 9 بهمن ماه 93
انتخاب واحد ورودی های91 و ماقبل
 
7 الی 9 بهمن ماه 93
انتخاب واحد ورودی های92و مهرماه 93
 
8 الی 9 بهمن ماه 93
شروع کلاسها
 
11 بهمن ماه 93
حذف واضافه (حضوری و با مشاوره  استاد راهنما)
 
20 و 21 بهمن ماه 93
حذف تکدرس
 
تا 9 اردیبهشت ماه 94
پایان کلاسها
 
13 خردادماه 94
شروع امتحانات
 
16 خردادماه 94
پایان امتحانات 
 
28 خردادماه 94
 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش