دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم نظام وظیفه - قابل توجه دانشجویان پسر ورودی مهر 95 - کلیه مقاطع تحصیلی

 تاريخ: 28/09/95

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان پسر ورودی 95 کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه می رساند که طبق بند 18 آیین نامه نظام وظیفه از ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنها ناقص و یا وضعیت نظام وظیفه  نامشخص دارند جلوگیری خواهد شد لذا این دسته از دانشجویان تا تاریخ 95/10/5 فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود به کارشناس نظام وظیفه آموزش دانشگاه ( آقای ناصری ) مراجعه نمایند . بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه  تا تاریخ فوق الذکر برعهده خود دانشجو خواهد بود .


 درج در سايت توسط : اداره آموزش