دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر مسیر سرویسهای دانشجویی خوابگاه محبی

 تاريخ: 28/11/94

 بدین وسیله به اطلاع می رساند با عنایت به افتتاح پل روگذر ورودی خسروشاه، از روز شنبه اول اسفند ماه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی خوابگاه محبی، از مسیر پلیس راه تردد خواهند نمود.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان