دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 نهمین دوره انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان به روایت تصویر

 تاريخ: 18/08/94

 

نهمین دوره انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان. تاریخ برگزاری 17/08/94 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان