دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آیین نامه 93 جهت استفاده دانشجویان 93 و ماقبل با راعایت مفاد آن

 تاريخ: 02/04/94

 کلیه دانشجویان عزیز با مطالعه دقیق این آیین نامه می توانند فرم مربوطه را از سایت دانشگاه  برداشته و پس از تکمیل و گذراندن مراحل ذکر شده در فرم جهت بررسی و اقدامات لازم تحویل اداره آموزش نمایند


 درج در سايت توسط : اداره آموزش